Siamtech.biz

ข่าวสาร

สยามเทคฯ เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ การประชุมในครั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีเกี่ยวกับสื่อการประชุม การเรียนการสอน อาทิ Interactive Presenter, Digital Signage, Visualizer รุ่น GL750 (ระบบ 4K) ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

ข่าวสารทั้งหมด