Siamtech.biz

Presentation

INTERACTIVE PRESENTER

SIGNAGE DISPLAY

TRACKING CAMERA

INTERACTIVE BOARD

ห้องประชุม

test

SOLUTION

ห้องเรียนแบบบูรณาการในแนวคิดว่า
“เพิ่มพลังการเรียนรู้” 

SECURITY

บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด ผู้บุกเบิกระบบการป้องกันการบุกรุกของประเทศ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการวางระบบป้องกันการบุกรุกในแนวท่อส่งในปี 2012 เป็นระยะทาง 32 กิโลเมตร ในระยะเริ่มแรก