Siamtech.biz

Presentation

INTERACTIVE PRESENTER

SIGNAGE DISPLAY

TRACKING CAMERA

INTERACTIVE BOARD

ห้องประชุม

test

SOFTWARE & DRIVER

SOLUTION

ห้องเรียนแบบบูรณาการในแนวคิดว่า
“เพิ่มพลังการเรียนรู้” 

SECURITY

บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด ผู้บุกเบิกระบบการป้องกันการบุกรุกของประเทศ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการวางระบบป้องกันการบุกรุกในแนวท่อส่งในปี 2012 เป็นระยะทาง 32 กิโลเมตร ในระยะเริ่มแรก