Siamtech.biz

Security-system

SECURITY

บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด ผู้บุกเบิกระบบการป้องกันการบุกรุกของประเทศ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการวางระบบป้องกันการบุกรุกในแนวท่อส่งในปี 2012 เป็นระยะทาง 32 กิโลเมตร ในระยะเริ่มแรก