News & Activity

  • All
  • Knowledge
  • News & Event

GYGAR Interactive Display – Software

CEO of siamtech and Develop Ltd.

GYGAR Interactive Presenter Software # Part I

สอนการใช้งาน Interactive Board EL 85

พิธีประกาศเกียรติคุณ – บุคคลคุณภาพแห่งปี 2559 มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

GYGAR Interactive Presenter Software # Part II

GYGAR ชุดกล้องระบบประชุมทางไกล ใช้ง่าย ตอบโจทย์ธุรกิจ

GYGAR Conference Camera รุ่น C200

GYGAR : INTERACTIVE FLAT PANEL Ultra HD Display

GYGAR Interactive Presenter Series

ประชุมสัมมนาแบบออนกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

งาน ” GYGAR WEBINAR ” เป็นการประชุมสัมมนาแบบออนไลน์กับลูกค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนุงนุชพัทยา

บริษัทฯ ร่วมแสดงนวัตกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการศึกษามัธยมศึกาากับการเปลี่ยนแปแลงของโลก”