News & Activity

  • All
  • Knowledge
  • News & Event

ไกก้าออกบูธงานประชุม

จัดโด …

ไกก้าร่วมออกบูธงานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียน “สถาปนิก ’67”

จัดขึ …

การประชุมสัมมนาทางวิชาการสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาล ประจำปี 2567

เป็นอ …

ไกก้าเข้าร่วมออกบูธงานประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ครั้งที่ 1 / 2567

บริษั …

GYGAR เข้าร่วมออกบูธงาน Phuket Renovation 2024 ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2024

งานนี …

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

บริษั …

ไกก้ามีความยินดีได้มีส่วนร่วมนำสินค้าไปใช้ในการประชุมที่นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว

มีควา …

ไกก้านำผลิตภัณฑ์สำหรับห้องประชุมทางไกลไปจัดแสดง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น

ทางไก …

GYGAR จัดงานแสดงสินค้า ณ ตึกสีลมเอจ

ทางไก …

ไกก้าขอนำเสนอขาตั้งจออินเตอร์แอคทีฟ IPG ในรูปแบบใหม่

ไกก้า …

งานประชุมวิชาการ “ยกระดับสาธารณสุขไทย เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน”

GYGAR …

งาน TEMCA M&E THAILAND 2023

GYGAR …