POST

งานสัมมนาบริษัท

ผ่านไปอีก 1 ปี กับกิจกรรมดีๆ  ในงานสัมมนาของบริษัท พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วม  ในการแจกเสื้อกันหนาว     เลี้ยง อาหารกลางวัน น้องๆ  ของโรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์  อำเภอปากช่อง  นอกจากนี้บริษัทยังมีการนำอุกรณ์การเรียน การสอน อาทิ โปรเจคเตอร์  วิชวล จอรับภาพและกระดานอัจฉริยะ  มูลค่ากว่าสองแสนบาท   ไปบริจาคให้กับโรงเรียนอีกด้วย

SHARE